closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3997

Van Ambina onder dato 20:e Marij 179

Tomalese ter zakie sijn omvilligheijdt

ontrent het besorgen vande verEijs te vier quaands

mannen tot prestering den gemeene hof diensten

overwelke klagte ondervraagde ik hem diverse

kerendag toonde zig vrij halsterrig en stondmoe„

dig alsoo ty zig niet tewaerdigde eens te andwoorden

daernogtans getuijgt wierd dat denselven de

maleijdse tael wel spreken en verstaen konde

niet jegenstaende dan det ik hem doorden

schoolmeester vande negorij Pieroeandermael

over voorsz: sinet moechalante aanmanen en af„

vragen insijne tall off hij de nodige quaartslieden

aenden. orangkaij van Sieroe tanoenoe

besorgen soude soo quam hij assurant te andwoorden

dat hij geenvolkhad sulx ik tot Conservatie

van ’s Comp:s dierbaar respect dien quam

ten Eersten op eender Correcorre deed oppre„

hederen en vervolgens versekent na dese hoofdplaets

opsenden;

tot Latoehoealoij, klaagden den orangkaij.

van die negorije geweldig over den alphaeresen radja

van Soemit wiens voebeeren Continueel

de sijne attacqueerde en verscheijde van deselve aande

rivier Tala deerlijk vermoord en questen

midsgaders dat dien alp hoeresen radja miet„

wel 50 gewapende alp hoeresen doenik savonds

voor