closeTerug naar inventaris

Transcriptie

117

Van Amboina den 24:' September anno 1729

N„o 39 Extract uijt een hilas briefje van 6:' deser

meldende als even

40 Restanten van 'sComp„s veele Effecten die onder

ultimo augustus nog inwaeren wesen

bevonden sijn;

41 9 stx: regusten van de predikanten baltha„

„zar, De Lmhorst, Petrus

kraan en Haijo van borsum

ende vaadrigs Jandemares en

Christoffel schreuder voorts

vande Zeer geanten Jacob Jacob sz

Adam Reptes Jan hendrik

seestede en Carel gustaaf gled„

steijn

42 twee capra Criminele processen

Contra Comp:s dienaren

43 notitie der opwissel geteldepenningen

44 Cognoscement, en

45 factuur van ’t geladene in dese thans over„

„gaande Chaloup

/:onderstond:/ amboina Wictopia den 24 7ber: A„o 1729

secret:s

(:getekend:) C G Crans /:ter zyde / hier nevens nogeen

brief van den Eerw: kerkenraad alhier aan haar

Eerw: tot Batavia onder het afpakken den

papieren ter secretarij gesonden gemerkt

N„o 46:

Dato