closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van:

Pdechaloug

Ddenagelboom

ontfangen den 24:'

8ber: 1729

laatst afgegane brieven

Amboina Den 24 September 1729

Batavia

Aan Sijn Edelheijt den

Hoog Edelen Heere

mattheus de Haan.

Gouverneur Generaal nevens

de Edele Heeren Raden

van Nederlands

India

Hoog Edele Erntfeste

aghtb: Ranhafte wel wijze

voorsienige en seer Genereuse

Heeren

onse onderdanige Letteren van 20„' den Iongst gepasseerde

maand Maij hebben wij uw hoog Edelens in origineel

en Duplo toegesonden met de scheepen Caster en

Pollux en Delfland miesgrs: het vertrek dier bo„

dems uijt dese rheede schuldpligtig bekend gemaekt by ons

Eerbiedig schrijvens van 20 Iunij aanonsen inlands

burger Capitain Jsaac Enko die ten laatst gemn„

dage per Chialoup sijn reijse van hier na batavia

heeft ondernomen ten bestelling mede gegeven en in

Copia hier bij gelegt, zodat het thans van onse pligt

is een behoorlijk Detail te doen van

het