closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ee

129

Van Amboina Den 24 September 1739

hebben als haare zijgehanden, en daardoor om zoveel

te meer wegens haren luijen aand’ ende moeijte

diese metlatCentineale: oms tesrendewaarde an he tieeten

der boomtjes, moeten adhibeeren, (willense op de sterlle

grond deser gewesten vrugten voort delen) vandien

arbeijd affgeschrikt worden selfs blijkit„

het genoegsaam datse eengrooten tegensins inde

aanplanting der Coffijhebben, en 't scheijnd als off

Zy gesamendlijk uijt eenrond spreken wanneer

1:0.

specreuse voorwendels

se om de Culture panhaar afteschrijven allegeren

derilandersom de ramplan„

ting een caupad: haar

dat de tegenwoordige prijs van de Coffij veel vergering

affteschrijven

ende moeijte indeschrale Landen veel te groot wase

datse bij al diense de Coffijnoesten oanqueken noodsa„

kelijk denagelen moesten versuijmen waerpan wij

alreeds bij onse onderdanigste advijsen van 20„'

maij Jongstl: gesproken

van even soo en slegden aanschouw is, ook de

Soberestaat de rindigo

Indigo Culture indese gewesten, omtrent

plantagie

dewelke op: luila en bourd nogvlijt nog moeijte

gespaard werd omse tedoen opluijcken enden

iaam van dit blaeuw te vermeerderen

dogsien wij dat allen arbeijd daar aanjuijste

niet tevergefs Egter vanseer wijnig

Effect is als zijnde desen jaren van beijde

desen