closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 24:' September A„o 1729

uw hoog Ed„s gevenereerde ordre met goede woorden

dese voortplanting nahaar uijtterste vermogen gade

testaan, en niets te versuijmen wat tot opluijcking

rausomn:t op den aanqueek van deselve noodsakelijk is, maar bij aldienhet ons

dienvrugten

gepermitteerd is; om onse gedagten daer omtrent

opregtelijk te uijtten sescheijnd er weijnig off geen

apparentie tewesen dat den aanqueek vande

coffij ooijt offooijt indese provincie van belang zal wesen

want waarlijk niet alleende prijs die op de Cauwa

gesteld is enwaer van in andere gewesten de aanplanters

welkonnen bestaen, is niet alleen, de oorsaek vande

verwaarlosing dier culture, maar deluijigheijd

en traagheijd des Inlanders die sigliever nietwilde

boomvrugten sal behelpen, als de handen uijt testeken

om eenstuijxtjen tot synen dagelijxen nooddruft

op te doenhet welke sooveel temeen blijkt bi

de orangkaijen en verdere negorijs hooffden dewel„

nader Eremarques dien aan„

haare thuijnen door quants-volk dat sij dagelijx

gaende

inharen diensthebben konnen laten bestellen en gevolge„

„lijk, daar toe niets anders als een goede opsigt van

noden hebben; dog wegens dese geringe moeijte de voordeelen

diese daar van gemackelyk konnen trecken

Laten; slippen, geheel anders is het gelegen

met de gemeene ingeseetenen die voorhet meeste

gedeelte nogslaven noge andere behulpmiddelen

hebben