closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina Den 24:' September 1729

Van

alhier den 5„e april zouden wij met dit bodemtje

den Eijsch van benodigdheden nahila en larique wanneer

het sijn reijse inden tijd van 11:' lagen absolveerde

den 4„e' Iunij gingdit vaert: na ternaten tenevervoer

van een parthij plancken en andere behoeftigheden

en reverteerden den 2:' deser maand behouden

ten desen hoofdplaetse Casteele

de Chalrup de speelman de Chaloup despeelman was volgens ons Eerbiedig

schrijvens van 25: 7ber: des Gepasseerden Iaers op den

11„e augustus bevorens na ternaten vertrocken

ten afhaal van 5: vanlaekoe nade pulasse Eijlan„

„den gevlugtebanditen den 15: daaraan reventeerde

dit vaertuijg te deser plaetse en werd: sonderendags

na Laparoua ean Coraresteenen afftehalen

versonden van waerhet den 30„e diermaand

erugquam Den 20„e november hervatte

dit kieltje dientogt enquam den 6„' december

wederom te desen rheede te verschijnen, vanwaar

het den 13 d„o na haroeka omkalk ging en

den 18„e februarij moeste het een Ladingrijst

naharoeka en saparoua brengen, en aldaer

de ingeoegste nagelen, innemen en herw„s

overvoeren welke togte den Elfde maart

eijndigde en den 31:' d:o door titvaartuijg een reijsena

mba