closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eli

iema

uns

165

Van Ambouca den 24 7ber: anno 1739.

omdoor uw hoog Edelens van der militie aandepente mogen wer„

„den gechangeerd als hebbende daer omtrent 's zedert eenigen

tijd seer goede preuven van ijver en bequaamheijd gegeven,

en is anders weegens syn goed en PE quitaber gedrag nevens

11

de andere voormelte personen uw hoog Edelens veel vermo„

gende gunst te welmeriteerende gelijk ook almede hier

ter zydeleggen twee copia processen op de„

„verse tijden tegens den gewesen onderstuurman benevens 2 criminele

processen

Anthonij van Elsbroek C: S: enden soldaat

daniel de vink g’entameerd en uijtgewesen

Concernerende den genenaalen staat in dese provincie

Zogaat gode Zy dank alles nogwel behalven

dat de kinder pobijes en heete koortsen desen

akvare siektens in dese

provincie

Iaaresterk geregeerd, en verscheijde Europeanen dog voor„

„namenelijk een groot getal inlanderen tengrave ge„

ruckt hebben zullende uw hoog Edelens de ge„

levende, uijt een briefje van hea de dato 3:' maij

voornamentl: ophela

J„oleeden komen teblijcken dat tedien tijd de

Europeansche pasthouderen aldaar tot ter dood

toe ziek hebben geleegen weshalven den heer

gouverneur een goeve getal recruten helft

moeten derwaards zenden tot plaats vullenge

van de overledene en krancke vanwelke laatste

veele na die hoofd Castel zyn gebragt

ter cureering in sComp:s hespitael alwaerde

impotenten