closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 24„e 7ber: 173934

ganhioffel nagelen

behalven de Zoldij-boeken van A„o 173/29 dewelke in een

appart kasje thans overgaan, laten wij desen versellen

vande resoluties deses Casteels de affgaande en aankema

„mende brieff boeken het dag register het alteboek ns

de ziel=en nagelbeschryving benevens negenstx:

vraegeesen

requesten alle aan uw hoog Edelens gedediceert

door de volgende persoonen, als de Eerwaarde preedikanten

Balthazar Delmhorst Petrus Kraan

en Haijo van Dorsum de twee Eerste

tendeerende omvermindering van gagie en ’t laatste

om Een springtogtje na batavia temogen doen ten

eijnde aldaar inden huwelijkenstaat te konnen

treeden, aangesien syn Eerw: noginbanda

nog te deser plaatse daartoe gelegentheijd heeft konnen

vinden devaandrigs Ian Demares en Christof„

fel schreuder beijde versoekende om de vacante luijten„

plaats ten desen hooffd Casteele terwijl dat den vaendrig

Carel anrok sig Eerbiedig refereert aansijn oot„

„moedig smeekschrift indemaand maij A„o passado

aan uw hoog Edelens affgesonden desergeanten Jacob

Jacobsz: adam reptes en Jan hendrik Selstede

ombij optreding van eender gem: vaandrigs met laatst

gem: qualiteijt begunsttiid temogen werden en

Eijndelijk den sergeant Carel quet aff gledsteijn

om