closeTerug naar inventaris

Transcriptie

167

Van Amboina den 29:' September

1729.

Iournael (: waarvan een uijttrecksel desen venselen)

op den 10„e aug„s omtrent landjong lingoa eenigevreemde orverse

Sajn ap noord ceram vernomen

op denoord Cust van Ceram onder de wal ee„

„nige vaartuijgen hadde sienleggen, de welkhij

gist papoese Zeerovers tewesen omdathem

door den orangkaij van hatieling was te koore nagissingpapoese zeertere

gekomen, dat mendier gelijke volkje daar

omtrent wederomvernomen hadde onsen Piloot

den heeft na voorgaende beraadslaging den by sig

hebbenden Corporaal net twee gemeene krij„

gers beneevens 'tschuijts volk wel gewapend nade men heeft na deselvsnage

set

wal gesonden dewelke den wier ingeroeijd sijnde

niemand gesien hebben gemerkt die rovens land

waardd= in door eendiep moeras waren gevlugt

waarop de onse ditvolk doorraepten sogten te be„

„weegen omby haar tekomen dog kreegen geen dog niet konnen agterhalen

antwoord maer wierden sterk metpijlen gegroet

unt

engemelte Corparaal ondersijn regter bor„

1 Corp:l en 1 mat„s werden

door de jeschelnnen ge„

quetst

mitsgrs: een matroos insijnschoudenbladt ge„

quetst de gesaghebber heeft twee vaartuijgen van

de sesuspecten krapen opgebragt en bevoren en tweeharer vaert:

opgebragt

gevisiteerd dog niets anders' als Lagie en Cauarij

brood benevens eenige hagjes spekdaer ingevonden

dit voorval heeft ons doenbesluijten beijde onse

patchallangs