closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina Den 24„en September 1729

Van

patchallangs ten eersten tot een nadere bekruijssing

omde noord te doen gereedmaken, en deselve uijtterlijk

met het begin vande maand october ter opsoeking

van dese Zee= schuijmers in zee telaten gaen

om tesien off het niet mogelijk is deselve te kannen

agterhalen en inhanden tekrijgen

klagten v: den E: opper„

op den 20:' deser maand ouvam den Eoppen„

Coopman op Een wincbelier

Ha

„coopman Elias Dete in onsonraade tedoleeren

over de discbedientie van den onden Coopman en winke„

„liev harmen Christiaan dode en dat hem dwerse

malen op een seer bensible en brusque wijse in

sijn character geledeert hadde, waerop demoinkelier

assopiatie en beslijsing

ter vergadering g’appointeerd en binnen geroepen

bandit querel

Zynde door den heere gouverneur daarover gereprecheerd

en voorts de geheele zaak g’assopieert en sodanig

affgedaan wierd als uw hoog Ed„s wijdlopigbij ons

2

besluijt ten laatst gem„ dage genomen zullen

gelieven teseen waaraan wij ons om indesen niet al

te prolix tewesen, Eerbiedig komen te refe„

ren

in Cassa geteldepenn:

De alhier in Cassagetelde penningen om met

ten bedragen van rd„s 2798

uw hoog Ed„s believenaande houders denwissel

brieven, weder uijtgekeerd te werden syn conform

nevens gaande notitie de volgende.

door