closeTerug naar inventaris

Transcriptie

enae

Van Amboina onder dato 24 7ber: anno 1729

Sondag, den 15:' s namiddags omtrent drie uuren

tot Caehoe dienselfden avond ongevaar ten ses

na„

uuren vertrocken wy van deese negorij en ida„

„men;

maandag den 16 maij 'S morgens tenhalf seven

uuren voor Sawaij ten anker

alhier vonden wij ter rheede leggen twee chiampans

namentlijk de Chiampan van den Chinees Chiko

„anko, groot omtrent 10 lasten, en bemand mer

nog agt Coppen onder 't bestier van den Chinees Soon

onteek midsgrs: de Chiampan van Iuffrouw

maria Pietersz: weduwe van den procureur

Roma groot omtrent 10 Lasten en bemant met

nog agtcoppen omden gepermitteerden handel

te drijven op welk vaartuijg den Chinees soon

tsjouw-Etko 'thooft representeerde dienselfs

den avond ongevaer tenneegen uuren ligteden

wi ons dreg voor desepost en staken over naer Hatieling

wanneer wijdan

Dingsdag den 7 d„o en 10 uuren ter deserplaetse

dat tedert

aankwaamen ontfingt ik berigt als dat edert

een geruijme tijd de ingeseteren deser plaets

geene papaesen hadden vermoogen waarop wij dienselfden

„dag 's agtermiddag ten 3 uuren van dese negorij vertrocken

scheppende

Woensdag