closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A„o 1742

g’insereert bij de

brief van den 27.

September:

_

Amboina

folio

aantonende de bevinding van't aldaar sijnde

buspoeder, so in sijn deugt als ook quali=

en = quantitijt

- - - -

„687

Rapport van Expresse gecomnitteerdens wegens

de by hetdoen van den generalen op heem

onder ult„o augs: jongstleden onbequaam

bevondene en dientutegen verbrande goederen - 231

it resolutie van d’ en 25= 9ber: A„o passato

Extra

6

dicteerende en te doene verkoop van

eenige in ’s Comp:s klede winkel sonder ’t

winstel de biet gelegen hebbende winkel

302.

wharen

rapport van den Verdrig Cammnendant tot maripa

Andreas Mullerfantinerende ’t geene

gedurende sijne jaarlijxe gedane Cerams

visite ter beslissinge der omdien ver

voorgevallene geschillen onder den Inlander

306.

gepasseert is.

Mem

orie van't verspilde in 12. maanden so op de

administratie van den hoofd administrateur

als die van den baas smit bit doen van

den Generalen opneem onder ultimo

1320.

augustus jongstleden

ontatie der Generale Lakten en winsten

Canpr

11

vant boekjaar 1742.

„322.

Memorie der ware rekanten van ’s Comp„s reële

Exnten onder ult=o augs: jongstleden

verselt der restanten van alle Equi

page goederen met derselver geld=

„835.

5

Somma

Vijff memorien van gedane reparatien vans

„363

Comp:s Vaartuijgen in een rund jaar

Vertoot van den werfbaas maarten Woutern

Coster dicterende den staat van die

kieltjes nevens het daar aan dite

2 „371.

ceerende

korte sterkte der in d’ ambanse

Provintie beschijde s Comp:s

„314

dienaren

d„o en posteringe der militairen

D„

in gem: provintie

„375.

Notie der aldaer sedert meda

7ber: anno passato tot

mede September Courant

„346

overledene versonen

Naamroll der gegagieerdens

rapport

A„o