closeTerug naar inventaris

Transcriptie

93

ede

Van Amboina, van den 27:' 9ber: 1772.

soude krmen te cesseren die egter nog al

Continueerende blijft, waar door den Jnt:r

met groot tegensen en dwang sig na der„

waards pegeven tot waarneeminge huiner

hebbende de palaute

„tourbeurten, Comede terwijl derselver

hoofden van dat Eijland

derhalven instantie ge„

orangkaijen al meenigmalen het aiter„ aan ter wederstel„

„linge dier cacture

steld hoofd seer Jnstantig versogt hebben waar ds waijler.

ter eijnde de Culture van dat Blauw

na haar vorige plaats gen:t Waylea

mogte verplaatst werden, hebben wij het gegopunho: Ed„s g

Eerde approbatie hier

derhalven om so even aangehaalde en danis toegestren.

verdere bij voorsz: bourose missive geno„

„teerde redenen en motiven dog egter op

uw hoog Edelens nadere goedvindinge en het nodige dier„

Pavenal naarbouro

geeordemn:t ende aan„

ceen

het subalternhoofd ten gem: Eyland by gesz:

een preefken van den 22:' der evengem:

maand aangesz: en g’ordonneert om

de meerm: kokerije naar de oude

gecultiveerde Jndigo Landerijen tot Waij„

ser meerm:t als bereeds twee Jaren

ruijm praek hebbende gelegen, en daar

door tot hun vorige verhaal sullen sijn

gekomen te verplaatsen, mitsgaders

de penodigde thuijnen so sgroedig daen„

lijk het sij maar ingereedhijt te

laten