closeTerug naar inventaris

Transcriptie

K

Van Amboina, van den 27:e 7br: A„o 1742.

laten brengen; welkers goed succes dan

waervan en goed door ons gehoopt werdende soo twyffelen

en beter succes werd

geensints of de reeds g’ordouneerde

verhaopt.

verplaatsinge der dikgem: Jndigo

velden van uw hooghdens approbatie

ootmoedig versoeks alsijn, versoekende voorts seer Eerbiedig

om eenige Da vags

zaat tot dienste

om in den aanstrande Jare ten dienste

.

dier Culture

van laastgem: Kokerije weder met

eenig Javaas Laat te mogen werden

voorsien, wijl het desen Jare ontfangene

reets is hierbruijkt geworden;

gehoudene vernagtingg: EComp: Domijnen, te deser

van 'tComp:t Domijeren

alhier

plaatse Conform ons raads besluijt

van den 4: maij 1pleeden op den laasten

dier maand alweder voor een

randjaar aan de meestbiedende opge

veijld ende verpagt sijnde, so hebben

hebbende dese Jara

dte impositien alshier ondervolgd te

maat opgeworpen

rd„ 5522.

samen maar opgeworten rd„s 5522. te weten:

dit jaar, A„o pass„o minder, meerder

Den aracq= en= Sagoeweer

rd„s 3650„ rd„s 3805. rd„s 15520„

het Chineese hoofd geld

576

574.„

4

de bataars inkomsten

680„

24

656

het slagten van’t beestiaat

53.

6.

47

de stads terberg

58„

4

8

10.

Topbaan

490

49

t

8„

jane vegterij

21

43

2 2„

somma rijxdaalders 55220

r„o 5671. rd„ 189 r„ 410.

hier van ’t meerdere= en mindere opgeworpene gesubtrateert

5522. 40„

soblykt dat gem: damije, dit jaar mind: belopen hebben een bedrage van

rd„s

149. rd„s 149

derspracckelijk