closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geeen

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

Christenen en moorse Jnlandse groten

van wegen d'E: Comp:e gegeven 't gewone

Orangkaaijs feest, welke g'astreringe

tot vergenoeginge der genodigde= en

verscheenen sijnde gasten sijn gevierd

geworden; hebbende voorts de Nus„

valdaening van hot

salauwtje= en= Lariqueese onderdana

beloofde aantje„

Leprote huijs

De jaarlijxe beloofde penn:, gelijk door

„van

ten Eyland

malanas

die van Manipa de gewone agt picols

vesch tot onderhoudinge der Seproosen

ten Eijlande Molanen behoorlijk vol„

daan, so dat het Capitaal dier bedroetde

getal der melatten

menschen tans uijt seven Coppen maar

en hun present Conitaeltje

bestaande desen Jare volgens aan„

schrijsen Han't subaltern hoofd ten

Comptoire Saparoua den Coopm:

Ioan Elias van Mijlendonk de dato

sijnde te voren

p=mo deser grootts rijxdaalders 425: 8: 2.

geraakt met

rd„s en

mitsg=rs weder te voren met rd„s 3:

het welk geresulteert is door de meer„

dere Jnkomisten dan in't boekjaar

bevorens. maar ten belangen het

Capitaal der Armen hebben wij de

dog dat van den

novo tot ons leetwesen bij het nasien

armen is met 1o„

720. wederverg

ver hier nevens gaande, mitsgaders

ride overgaende

dian gnij Reeq:

op