closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dege

Van Amborna den 27„e 9ber: 1742.

betragten sullen ten eijnde d’ Jnkomsten van dat

godshuijs te mogen sien accresseren terwijl

omtrent dies acrres„

ons ten dien belange nog voor't overige

semment gedraagt

sijn gedragende aau't geene heer na in dese

men sig Eerbiedig

aan't geene vemt

stret te werden gecoucheert omtrend de be„

staat te werden

onder het kerkel

handelingen der kerkelijke saken; jamede

Chapitre

aan een hier nevens gevoegde kerkelijke

staat= reeq: welkers inkomsten als nog

niet supporteeren konnen de inaandelijx

uijtgaven veel min derselver reparatien

sullende tot four

en verhelpinge, weshalven wij dat tot

neeringe der repa„

ratie aan die goe

fourneeringe van't defireerende als

huijsen en weder op„

bauwinge der nieustrede ten belange der Costen tot de

malijtje kerk

nieuwe opte regtene malijdse kerk

ingevolge uw Hoog Ed:s seer gunstige

desen Jare verkregene qualificatie

de baraarsgevenue

Emmgloneeren sullen faten v de sier voren

g’Emploijeert werden

de desen Jare ongs

geciteerde Razaars revennen die voor

worven hebben

rd„s 680.

dit topende Joekjaar als bereeds her„

kiediglijk aangetreld zijnde, op geworpen

hebben een somma van rd„s 680: waer van

bij de negotie boeken van 174 2/3 een apparte

met sappleeringe der reeq:s ptaat geformeerd te werden desgelijx

van de Christene

negorijen bereets van de bereeds, ensgelijx volgens uw hoog

ten bedrage van

netwekg gen Edelens seer g'herde ordre tst voorsz:

ligtene arm=t penn:

Supplementan/