closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

J:

Van Amboina den 27:e 7ber: 1 1742.

tot prevenieeiing van bederff op bottels waren

affgetapt, en ook sodanig ten dienste

voorm=t buijten de so evengem: 1E. kann:

/:als door het merken, en met het van

tijt tot tijd stuckend springen der pot„

„teltjes op een derselver verlooren

geraakt:/ telkens is verstrekt so als

wij 'tselve bij onse onderdanige let„

„teren van den 25:e 7ber: A„o pass„o aan uw

hoog Ed:s alhebben bekend gemaakt

en waar van ook de quantitijt dewelke

inde maanden 8ber: en 7ber: door het

werken mede bedorven geraakt sijnde

den kerkenraad om andere wijn

wel versoek gedaan heeft, dog vemmits

van dien vogt niets in voorraed

was, is dit gebrek egter door den

gouverneur en oppercoopm: van hunne

eygene randsoenen gesuppteert geworde,

vervolg„s is ter onse gehoudene ver„

gaderinge van den 15.e moij /:als wijders van het

geresulteerd min„

net Excedeerende:/ gepasseert, de op desenwigt, op da zuijten

de Comptoiren desen

Jare van heer naar de buijten Comptoiren Iare versoende

gronen

en residentien vervoerde en aldaar volg=s

de ontfangene berigten ten min uijt„

scleverde