closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina den 27:e 7ber: Ao 1742.

attestatie van Nk boeken oliphants=en

14. boeken groot formaat door de schadelk

witte mieren die van poven desolder van

de raed Camer opgem: papiert gevallen

alwaer het selve op een Tafel waar van

de voeten behoorlijk met pekel packen

sijn voorsien geweest solang het voors:

en pehelpen van des oppercoop:s wwoulug

binnen dit Cisteel /: die sedert Oangevaren

tot berginge van sComp:s Effecten in

gebruikts :/ geduart heeft de goederen

sijn geborgen geworden geschonden en ten

eenemaal tot den schrijf dienst gants

onbequaam waren bevonden; Wijders

mitsgrs van een

de noteerd het aengeteekende ter onse

restant bedorvene

france wijn ten

verdere sittinge van den 22.e maart

montant van 18. kann:

om wat redenen en motiten wij ge„

treden sijn geworden ter affboekinge

van een bedragen van 18. redorven

en ten eenemaal onverstrekbare

konnen fransewijn, sijnde een restand

welk onder een meerdere quantitijt

ten dienste van het H: Nagtmaal

des heeren, volgens het vereets op den

16:e 9ber: des voorl: Jaars geresolveerde

tot