closeTerug naar inventaris

Transcriptie

57.

Ve

Van Amboinat den 27:e 7ber: Ao 172.

Amboina, terwijl nog ten laast gem: dage

niet inneeminge

verstaan is de bij de negotie koeken ten

van een slavenne

kind onder de naam

ooordeele inte neemen jeker bij ’s Comp.

van trijn

Slaavinne Roselijn geprocreerd mijsie

en sulx onder de naam van Minga

ik die verkoping dat dit een en ander

uw hoog Ed:s gunstige accordatie sal

mogen meriteeren.

In onsen rade van den 15.e Junij.

ddjes jaars, hebben wij geresumeert resumptie van een

rapport nopens de ge„

een daar bij g’insereert rapport van dan pijlinge der

araq Leggers.

Expresse gecommitt=s Conterneerende

de op diverse tijden gedane wijlinge

der ant drante pakhuijs berus„ waarpijhaan

seccasie en indroginge

tende Leggers a rracq; waar bij aan bevonden is 136½ kam:

indroginge en Leccagie op een

aantal van 23. Leggers bevonden

betuijginge vanden

was 136½ konnen, gelijk sulxx

oppercoopm: van

bij gem: rapport is) aangetoond, en blokland omtrend

redene dagelijxe

vermits den oppercoopm: M„r Gerrandusitarie derselve

van Brandwijk van Reokland, daen„

maels heeft betuijgt als denselven

„nog

tans aan uhoog Ed:s zeer eerbiedig is

betuijgende dat de Leggers van dien vogt

door den pakhuijs oppender en een

Kuijper