closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27=' 7ber: 1742.

de gelijx gevisiteerd, en dies daar aan be

pondene gebreeken so veel: daerlijk ook

telkens verholpen zijn geworden mitsgrs

wijl dies ondroginge en Liccagie hem on

met deselfs reeds gedaen vermijdelijk scheenen en hij oppercoopman

versoek om van dies

verantw: om ne derhalven als voor die sdanige schade

verstaande redenen

niet kunnende instaan ten gem: dage

antslagen

versogt om van dies verantwoordige

cantslagen, en dat het opsigt over de voorm:

en dat het opsigt

zeggers vroe aan twee gecommitt=s

daar van aan z.

gecommitt:s mogte

gedemandeert ien eijnde sotanige dies

gedemandeert

werden

visitatie en verstreckinge gedaan mogte

werden, als het selve vrij meerder

tot uerificatie der gem: onvernijdelijke

medaaginge en Leccagien strekken

souden, dan dat den opsiender der

pakhuijsen aenlijk daar overhet ooge

waar over in

liet gaan; over welke dan bij gebragtene

rade gesproken

en gedesoigneerd

heeden en Consideratien als nopens die

zijnde

verantwoordinge die den voorm:

hoofd administrateur van Blokland

dierws Competeerende gesproken

zijnde, mitsg=rs, na dat den pakfuijs

onsiender alexandor Anraek ua

de redenen der bevondene jndroginge

le,