closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:' Jber: 1742.

is beschr: geworden, welke voijagie, po

weer en wind sulx maar komt te permit

teeren den eerst ondergeteekende van

voornemens is te doen langs de buijten

ter beslissinge der

en binnen Cerriise Cust, so ter afdoe

geresene questien

ander den Jnlanderninge en toeflissinge der aldaar onder

en visitatie der

Comptoiren

den Jnlander voorgevallene questeen

en geresulteerde moeijelijkheeden; als

de gewoone visitatie der subalterne

Comptoiren; sijnde de geschillen op de

Noordlant van Ceram door den ma„

sijnde de geschillen nipeesen Verdrig Commandant Andreas

op noord Ceram reets

door mampascam„ Muller blijkens een door hem dit

mandant afgedaan

aan gesanden en hier nevens in Conig

ter g’Eerde speculatie van uw hoog

Ed„s overgaande rapport sijner om

dien oort gedane visitatie tot ons

en leefd den Jnlander

genoegen afgedaan, levende die Inge„

aldaar in een goede

harmonie

setenen tesamen in een seer goede

harmorie, dat wij verkopen van

Continuatie mag zijn ten fine

nope van dies laa

Rijl gesamentlijker hand bij verdere

dierige Continuatie

verschrijvinge van eenige napoese

hovers die niet kannen nalaten

de gem: Contrijen te frequenteeren

dat