closeTerug naar inventaris

Transcriptie

65.

Van amboina den 24:' 97ber: 1742.

hebbende kannen geschieden dus wij den uijt sobel dies itken

eerst in A„o 171e3

slag van dien, niet voor den aanstaande

hannen bedeelt

werden

jare aan uw hoog Ed„s sullen konnen

met notificatie

Suppediteeren ter oorsake 'er bij de gem:

op wien anders de

verrigtinge almede sal moeten onder

„der goedeige val„

een sal.

schept werden wient tot van vergoedjng

aan dE: Comp:e te veurt sal vallen

Vervolgens sullen wij bij te rugschrijvinge van’t effect der

6.

uijtgesandene twee

der ter noordCeramse bekruijssinge mijt„

Kruijspanthiall:

de Casuaris en

gesondene pantchallangs De Cassuari

Pegoor

en Ligook, van welkers gedane uijt

Verdinge bij onse ootmoedige advisen

van den 15.e Iunij reets de vereijschte

kennisse, aan Uw hoog Ed„s hebben ge„ sal wy haar re„

geven in geen gebreeke blijve tur aan uw hoog

Ed:s kennisse gesser

omme van derselver verrigtingen werde:

verslag te doen; soo mede van

den desen Jare door den Gouverneur

soo mede van

den desen Jarigen

onder te neemene Hongij-Togt die

te doene hougij

togt.

luijd ons raads besluijt van den

op wat manier

4.o augo: volgens jaarlijxe usantie

sulx te doen.

vast gesteld en ook al bij Circulaire

afgesondene brieven tegens mat ahijst

„nuijt zyn de desermaand of het

het begin van 8ber: aanstaande

10