closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:' Jber: 1742

van eenige Landerijen, een eijnde dier ha

questen is gemaakt, als zijnde door ons

na genomene Lecture en resumptie der

door partijen ingediende Documenten

en bewijsen ter aantoninge van hun

regt om de by opgem: onse resolutie

waar over de disga

angehaelde redenen en motiven sodanige

positien tot weder„

dispositien genomen als daar bij aange„

zeijdje genoegen

is uijtgevallen

haald, en tot wederzeijds partijen ver„

genoeginge is uijtgevallen; weshalven

wij verhopen dat onse daar inne ge„

Zoudene Conduites en gedane verrigtinge

bij uw hoog Ed:s sullen mogen werden

goedgekeurt:

en ploij der ChialeijIndese provintie gehorende 's

en vaartuijgen te

Comp:s Chaldupen en mindere vaar„

deser provintie

tuijgen sijn desen Iare in den dienst

der EComp:e sodanige g’Emploijeert als

hier onder komt te Consteren, na„

mentlijk voor eerst:

De Chaloup De Lastdrager die op

den 26.e 9ber: d A„o passato ter overbreng

der toenmaals van hier tot uw hoogEd:s

afgevaordigde onderdanige laaste

advisen naar Batavia vertrocken

wrs