closeTerug naar inventaris

Transcriptie

69.

Ce

Van Amboina, den 27:e Jber: 1742.

was, is den 24:e Maart deses jaars van

derw:s alhier te rug verscheenen wierd den

To:o April ten overbreng van’t restand

der Eijschen na de Comptoiren Hila en

Larcque versonden, van waar op den

:9:' Maij over 't Comptoir Saparaure met

een Lading Garioffel Nagulen weder

te deser rheede reverteerd is, wijders

op den 21:e Iulij van hier benoorden

Cerom om ten overbreng van den uijt

Banda ter leen versogten predicant

Petrus Lacaze met 20. p:s ijsere

houte affuijtswalpen en 50. lb: Garioffel

nagalen na dat gouvernement gede

pecheert geworden, mitsgr=s den 26.e

deser maand van derwaards gere„

tourneert.

De Chaloup de Coffij- Thuijn dewelke

den eersten xber: des voorl: jaar

naau't Eyland Kelang afgevordigd

was reverteerde op den 21. dier

maand van daar met een volle

Lading van ijsere hante affuijteswal

pen onder nam den 15.e November

daaraan weder naderwaerds derijse

van