closeTerug naar inventaris

Transcriptie

85.

Van Amboinat den 24: 9br Ao 172.

nog langen te mogen gandeeren

de dienaren wel„

Concernerende nu altans de dienaren

kerstyd g’Expireert

welkers tyt g'Expireert, off in den aan

en te eijndigen staen

in A„o 1745. syn in

strande gare staat te eyndigen daar

getal 537. koppen.

van sijnder in getal 537. Coppen, te weten

19. Boekhauders en adsistenten

_„o

Chirurgijns en ander

1. krankbesoeker

15. sergeants

53. Carnoraals

03. soldaten

3

Contabels en d„o maats

J: Kruytmlakers.

94. Zeevarende

1

groff smits

9.

12. ½uijs timmerlieden

ty

A. Scheeps

H. Metselaars steen en beeldhauwer

1 draijer off wagemaker

3. Sademakers

D

L. Zeijle

537: Coppen int geheel.

Ter onse gehoudene vergadering van gedane resumptie

de hier nevens geciteerde

den 17.e deser hebben wij alverder gere„ memorie novens

laxatie en verspil„

sumeert dehier nevensgaande en ter tungen.

resolutie van dien dage in gelijfde me„

norie, en nopens t geene 'er in een

randjan, soo op de hootd= adaministra„

tie, als op die van den baas der

groffsmeden, geloxeerd en verspilt

was, en vermits de dierwegens ge en befuijt ter aff„

setr:s van’t een en

gevene redenen omtrend de daar ander

bi