closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 21:e 9ber: 1742.

bij gebiteerde minderheeden ons satisfaa

toir zin voorgekomen soo sijn alle de

selve op uw hoog Ed:s gunstige en nadere

g’Eerde approbatie op winst en verlies

affgesz: dan ter wijl door den oppercoopm:

verdere resumptie

der in ladever

H=r Gerrard van Brandwik van Klop

tooude negotie

boeken vant: 1412: land ter gem: sittinge vertrond

en door dus met alle vereijschte

Exactitude nagesien sijn geworden

de op ’t sluyten na ingereedbit ge„

pragtere negotie Boeken van 174

benevens de Confrontatie der Lasten en

winsten tegens die van’t boekjaar be

en vertoninge der

generale lasten

vorens ofte van de jaren 12/1 en waar

en winsten

by het volgende geremarcueert

dat

ƒ289900

2: 8:

De generele lasten van A„o 174½ kamen te bedragen

283676

en in die van’t boekjaar o hebber maar belop

e

2

eelee

dus tans meerder

6224.

voorts dat de winsten van A„o 17 29/41 hadden opgeworp

ƒ55804.

4

8.

49187

mitsgr„s desen jare maar gerendeert

de

en

clelle

oversulx dit jaar minder

7616.16.

- . ƒ

sijnde 'slands inkomnsten in A„o 174/41 groot geweest ƒ26905

6.

en hebben die in dit presente boekjaar maar opgeworpe . 20737.

14.

teleel

eceen

wes desen jare weder vermindert

6167.12.

eelleccela

welke vermeerderde lasten, nevens de verminderde

winsten en inkomsten dan met den anderen g’ardeert

soo Consteert dat dese provintie A„o 174½

veragtert

8.

ƒ0008

is een bedragen van

Tullen