closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:e 9ber: 1742.

Dat de Europese soldijen der jongst afgeslo„

tene boeken van A„o 174½ ƒ626:13:

meerder hebben belopen als/ in den Jare 174/6

oorsprankelyk wegens eenige saldos

welke bij laastgem: poeken per voor„

dragt hebben belopen en het jongste boek

jaar afbetaalt zijn

Edog vermits in laast gem: jaar der gen:

baas smit Egidius Engel wegens het

te kortkamende op sijne aoministratie

op reeq: is belast geworden voor

ƒ 7955: 14. gelyk by de gegevene redenen

wegens de vermeerdering der soldien

van gem: haan sub dato 16. 7ber: A„o pass„o

aangetrond is soo soude de ware

vermeerdering der soldijen van dit boek

Jaar belopen een somma van 17812:7: 8.

het geen eensdeels veroorsaektin door

voorn: saldos welke bij eerst gem

boeken per voordragt hebben belopen

en als gesegd by de songst afgelegde

boeken sijn afbetaeld geworden

Ten tweeden, door dien meest alle Eu„

ropese dienaren niet alleen hun

transport ingedient, maar ook voor

het grootste gedeelte in gagie verhoogt

sijn en buijten de vermaktig en Dood

schuld, hun volle gagie jaarlijx genieten,

Bestaande de verminderde Lasten

in

Costgelden en Randsoenen

vermindert zijnde tot ƒ 178: 8: 8: re„

sulteerd dat desen Jare alweder„

de wijn tot randtoen voor de

dienaren alhier niet heeft Krina

randschieten waar door den opper„

Coopman nevens nog 31: Coppen

haar randsaa tot te aanstaande

Jare