closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27.' 7ber: 1742.

Collegien vant Convoceerde harer Leden

aan den Gouverneur sulx daarvan

ooit kennisse waren gevende, waar

om sig alsoo min daar toe verpligt

oordeelde als de andere van wien

het Jolang hy preesident te deser pro„

vintie beschijden geweest is nooyt

door de Gouverneurs was gevergd

geworden, beroepende sig dierwegens

sig dierweg„s berrep„

soo op desselfs voorsaat A=n Willem

heeft op desselfs

voorjaat.

Brisvogel als wel op de dies aangaende

sinde gebruijken, viet declaratie dat

met minder dan andere presidenten

daarinne te konnen werden aange„

Egter ander nevens„

merkt; egter ingevalle den Gouven=rs

geciteerde aanbievinge

sulx van andere insgelyx qqnam te

pretendeeren hij oppercoopm: van

Hlokland almede daar toe bereyd

des gouverneurs repl

soude sijn, hebbende den Gouveneur

s perfistatie.

hier op gerepliceert, dat unde presidente

de keok met lieten zuijden, dus na„

demaal den eerstondergeteekende

bi het hier voren bereetg aangehaelde

is persisteerende gebleven en door

vengeedindeg van etehoide, te weten den Gouverneur en

ofwagtinge van uwh: Ed„s g’Eerde

zellje dies aangaende.

opperCoopman