closeTerug naar inventaris

Transcriptie

107

Van Amboina, den 27:e 9ber: 1742.

keleggen van diergelyke Extraordinaire

Cessien, als van de ordinaire belegd

werdende Justitieele en Land= ver„

gaderingen de nodige kennisse diende

te hebben, het welk dan door sijn E: ten

gem: dage gepretendeert werdende dat

on den aanstaande soude moeten wer„

den nagekomen had toenmaals den

gem: Justitieeren praesident dog wijl

daar op gedane rigt„

sig daar oop g'uit, dat wijl sulx alhier

tinge door den

nooijt in practicq was geweest als heb„ Justitieelen Prese„

dent

bende hy ook meermalen sodanige Ex„

traord:le bi-eenkomste sonder des Gou„

verneurs voorweten doen beleggen,

/:maar nogt van de ord:e sittinge:/

schoon dit laaste volgens sijn voor„

geeven, nog maar syn afpectie ten

principalen had omtrent het luyen

van de klok gelijk sulx alhier in de„

fantie was als konnende deselve een„

lijk door ordre van den Gouverneur

en niet uyt syn praesidents name, ge„

luijd werden onder verdere allequatie

van gem: Oppercoopm: dat geene

van de andere presidenten der kleender

Collegien