closeTerug naar inventaris

Transcriptie

111.

Van Amboina, den 27:e 9ber: 1742.

Dewyjl 'er omtrend het kerkelyke een verkaliave van dierte

voorgevallene kerke

meenigte van Saken desen Jare alhier enkesaken.

voorgevallen zijn so vreden wij ons

verpligt omme dies aangaende al„

mede aan dies beschrivinge in dese plaatse

te geeven; en dus tot uw hoog Ed:s seer bostaande voor of in

des kerkenraeds ge„

gherde kennisse te brengen, dat ter onse daan voorserg.

te samen komste van den 19.' xber: A„o

passato op den gedanen voorstel van

den Eerw: kerken raad geciteerde by een

door deselve aan ons overgeleverd,

omtrent de rangepre

en ter resolutie van evengem: dage

senteerde waerneeminge

g’Jnsereerd Extract de dato 29:e 9ber: der woensdaagse tre„

rkbeurten door den

bevorens, soo omtrent de door den Prediiant Lacaze

Predicant Petrus Lacaze aan gepre„

sinteerde waarneeminge der Woensdregte

predik= beurten, als rutslag vergun„

ning derselve aan desselfs Collesa

J

D„ Iohannes Cajethanus Thaddeus

Fernand, ten eynde desen laast gem:

te eerder ende gemackelijker de ma„

lijdse Tale soude konnen aanleeren

verstaan, is, sulx so lang uijt te

stellen tot de komste der toenmnd als het wilk am de ne„

staande redenen uytge„

6

van Batavia verwagt werdende held is gebleven

schepen