closeTerug naar inventaris

Transcriptie

113.

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

mitsgaders den opperChirurgijn Roel en den

Boekhouder Gronard, vermeld staande

bij de door ons dier wegens gehoudene

en reedenen waer

Besoignes ter resol:d van den 23.e 4.e 5:e en 6.

om.

7ber:, welkers afwijsinge ten prinipale

dan is geschiet, uijt oorsake wij de daar

bij te berde gebragtene saken onder het

ooge van uw hoogEd„s begeerte te brengen

soo als hetselve niet veel Eerbied door

ons bereeds onder het Chapitre der

huyselyke bestellinge ook al ter neder

gesteld is geworden

Wyders hebben wijrouse gehoudene

vergadering van den 19.' Maart deses geprobeerde verplat

Singen van eenige in„

Jaars ander approbatie der door den landse schooluleesteren

kerkenraad gedane verplartsinge

van eenige Jnlandse school=meesters„

en’t oplege suspers van 6. weeken nag getigeleyd suspers

aan bweke op een derselve.

op een mede d„o Paucus Maspaijttila

die Eclesiastique vergadering de novo

aangerecommandeert, omme dog

Soo spaarjam het maar mogelyk

Ei te treden tot eenige verdere

verphanssingen derselve, als streckende

zulx