closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27.' 7ber: 1742.

wvit het selve maar tot stulx maar tot een Last voor den Jnlander

Een Last strokt voor

die met het overbrengen en afhalen dier

den Jnlanda

sub,jecten maar alte dikwils vermoeije

lijk wierden zijnde ook Conformhet

aangeteekende ter onse repot: vanden

16:e april na resumptie van drie daer

gehoudenebesoignes

oversoken kerken schaol

by ingelijfde kerkelyke Extracten en’t

vefite rapport

daar bij overgelegd Kerk en school

visite rapport van den Predicant

Lacaze der door dien Leeraar ge„

dane kerk en school visitens by over„

„weginge van de door den oppercoopm:

M„r Gerrard van Baandwijk van

en daar op gevallene P Cokland, dierweg:s ten gem: dage

remarques, item Canst„

deratien en voorkeltingtn gebragte romarques Consideratien

van den oppercoopman

en gedane voorstellingen /o ten belange

van Beokland

der in kerken rade gedane verant„

woordinge van gem: Lacaze op de

door desselfs Collega D„o Ternand

te verde gebragtene 5. poincten of

met dewelke men 19

aan merkingen besloten ons met des

geconfirmeert heeft

gem: oppercoonm: aangeteekende Nota

bij 5. Articulen ter meerm: onse

onder ned„r taede gedane reeotutien g’insereert te conformeeren

Commerdatie aan den kerken„

rrad e verdere zangehaegen der recam mendatie aan den

goedvindinge

kerken