closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:' 7bber: 1742.

is, maar ook in sijne Leere wijnig vrugt

ende stigtinge aan de in dat Godthuijs

ter beede lieden heeft gegeven: dan

tans eenlyk te deser Provintie den

naar Banda op uw hoog Ed„s g’Eerd

aanschrijvens en na gedane verrigtinge

van daar verwagt werdende Predicant

Petrus Lacaze, so dat door ’t neder„

leggen van desselfs Colleg„s fernand

dienst in de afwesenthyt van de even„

gem: D„s Jacazo de byde Predik

diensten so in't nederduijts als ma

leyds tans stille staan; synde al

de kerke boeken verder ter meergerepte onse sittinge

van meerm: fernand

algehaelde waren van den 18.e deser g’arresteerd de on„

geborgen

der den vertreckende Predicant

Fernand geresorteerd hebbende ker„

kelyke Booken door een ouderling

en Diacon van hem fernand te

laten overneemen, en in de kerke=

Cas tot de te rugkomste van den

Eerw: Lacaze toen bergen, en

mitsgrs ten krank

besoeken gequaliticeerd

desgelijx den meergem: alhier

tot het trouwen der biede

aan dit Casteel dienst doende

Zieken= trooster q voor=leesen

der