closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, Den 27.e 7ber: 1742.

van Kerk en schoolen ten desen Gouvernement

besloten geworden sulx uyt te sietten tot verdere

gelegenthijt en krmnste van den meerm: Domine

Lacaze door dien de daar toe benadigde tid

ter bedelinge vau'tselve te kort en der bren„

gers deses niet langer alhier konde werden

aangehouden, op welk een en ander wij

almede de gunstige toestemminge van uw

oentregt terbeets won hoog Ed„s seer onderdanig impeoreerende sijn

schrijvens om tot het

prediken eerst g'ad„

nu middens dat wij altans opt onderdamigte

mitteerd te werden.

ter belange de door evengem: Krankbesoeker

ter onse hier voren al aangeroerde Ver„

gaderinge jo van den 16.e April en 12:e doser

maand verloste en g’accordeert voorschrijv„

aan uw hoogEd„s, omme tot den Predik=

dienst: naar voorgaende Examen, en

des bequaam bevonden werdende, :/ g’adun„

teerd te mogen werden met de ver„

daar op sal uw hoog Ed:

eyschte Eerbiedighnt uw hoog Ed„s seer g’Eerde

gunstige dispositie

afgewagt werden.

dispositie en goedvindinge dies aangaende

sullen afwagten

Chapitre der dienaren

Want aanbelangende dde verdere Dienaren

in dit Gouvernement beschijden, dies aangaende

sullen wij altans met de vereyschte Eerbiedijhjt

tot

E