closeTerug naar inventaris

Transcriptie

139.

Van Amboina, den 27.e 7ber: 1742.

tot uw hoogEd„s g’Eerde kennisse brengen; dat voor

eerst ter onse te samen komste van den 21.e

febr: deses Jaars den ond en afgeleerden Jn„ toegelep gagiement

aan den Inlands

lands schoolmeester Daniel Rihatta, als kroolm= paniel rihata

del 39. Iaren getrouwelik hebbende gedient,

op syn Justantig versoek onder het gewoon

tractement van rd„s 4. 's maands tot Emeritus waar vantaen syn

deces sulx niet heeft

gesteld is, dog van welk Last-post dEComp:s kansen te gaudeeren

als syn kort daar op gevolgd dezes, en hy dit

gegiement nog netsens gegaudeert heefd,

/: gedechorgeert is geworden, voorts is door

gedaan aanstellinge

ons ter sittinge van den 19.e Maart tot plaats„

van den Raekhouder

twijfsel tot secretaris

vullinge van den overleden Boekouder

van Candnussarissen

en secretaris van huwelyjxe en kleene

gerigts taken Sitjen Geerlofsz: Wildschuld

aangekteld den Boekhouder amelius

omverleent ontstag

Augustus Twwijffel, mitsgaders ten

dau't geregts bade

anyst van den adje„

geciteerde dage van’t Geregts bodens ampt

kend salampessij.

op eyjge daartoe gedaan versoek antseogen

den adsistend Isaac Salampossij ten

eynde als pennitst op een der Comptoiren

te blijven Continueeren, in welkers tede

wij tot onse urdere by een komste van

den 16.e april ter preuve aangesteld

hebben den soldaat Anthonij Broekhuijsen

blykende