closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 27:e 7ber: 1742.

waar mede wi verhopen na uwel Edele agtb:

intertie sullen hebben volbragt de vrijhift ne

men ons Eerbied en diep ontsag te noemen

/:onderstond:/ uwel Ed: agtb: onderdanige en

trouw schuldige dienaren /:was geteekend:/

D: van Loenen en C: Sreno /:in margine/

amboina victoria den 13.e Junij 1742.

Bij welk rapport dan gebleeken synde dat

de differentien van twee keeren, soo aan

indroginge als Leccagien op den kantal

van 23. leggers araq te samen bedroeg

136½ kann: niet jegenstaende den oper Coopm:

van Bloklaad betuigende was dat al

de leggers door den pakhuijs opsiender

en kuijper dagelijx gevisiteerd en dier

daar aan bevondene gebreken, soo

veel doenlijk ook telkers waren

verholpen geworden, onder verdere

varkearinge, dat dewijl de indroginge

en Leccagien hem onvermijdelijk scheenen

hy derhalven als voor dusdanige

prade niet konnende instaan teer

ootmoedig versogt om van dies ver

antwoordinge antsergen en dat het

opsigt over deselve Leggers aan

twee gecommitt„ss gedemandeert

ten