closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, onderdato 27' 7ber: 1742.

In schuldige nakominge van ww EE: agtb: g’Eerde

ordre syn in ons bywesen en ten overstaan

van ren onderCoopm: en Winkelier ingevolge

het geresolveerde in rade van Politie sub 23:

maaij soleden voor sEComp:s klede winkel

heden aan de meestbiedende publiquel ter

7

kogt geworden

62. p„s gingam pinasse beug„s die lund Vendu=boek

te samen gerendeert hebben rd„s 81:18. of ƒ224:2:8.

Waarmede wij verkopen aan uw dE: agtb: ge„

Eerde Jntentie te sullen hebben voldaan

terwijl verder met schuldig resprect blijven

/: onderstond:/ EE: agtb: heer gouverneur

en heer Genereusen gebieder /:lager/ uw

wel Edele agtbare onderdanige en gehoor„

same dienaren /:was geteekend, Jb Gazebroek

en I: I: Meijs /:in margine:/ Ambaina

Victoria den 22.e Julij A„o 1742.

Rendement van 62. p„s Gingam penas

bengaals dewelke op heden per publique

vendutie ter nakuminge van’t g’Eerde

besluijt van den E: agtb: politcasen

rade de dato 23.e maij jongstleden

vermits hetselve bij opening vant paro

N„o 1506. verstikt bevonden is:/ aan de

weestbiedende ter presentie van twee

cennesse gecommitt=s van welgem.

agtb: raad den Coopm: en fisbaal

m„r Iacob hazebroek en onderd=o en

gicarnisoen Boekhouder Ian I„s Meijs

sijn opgeveijld geworden voor rd:s

t

61: C6: off ƒ 244:2:8

kosten kosten

P„r 6„o

inkoops uytkoops

62. p„s gingang pinas bengaals ƒ 305: 5:— ƒ244: 2: 8. ƒ61:2:8 ƒ20. r=m

/onderstond:/ amboina aant Casteel Victoria

ady 22.e augo: A„o 1742. /: was geteekend/

G: P: v: Westrenen /:in margine:/ getekend:/

J: Hazebroek en I: V: Meijs.

wijders wierd Lecture genomen van de

ondervolgende op den 24.e deser gegevene

twee