closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an Amboina, onder dato 21:e 7ber: 17442.

den tweede deposant Harman Pietersz:

Reijma dat door SComp:s slavinne rose

zijn van Ambaina in meerm: Clave

Cuartier op den 17.e maart deses Jaars

geprocreerd en ter wered gebragt

jis een meijsje gew=t Mange

Waarmede de gesamentlike Corparanten

dese hunne verklaring ander presentatie

van Eede gurinen te eijndigen voor reedenen

van wetenschap geevende als inden teit

deles Cousteerd / onderstand: / aldus ge

daan en gepasseert tot ambaina in'tCasteel

Victoria dato nootsz: ter presentie van

frans pristiaan basburg en Elias

metster Clerquen ter secretarij van

pratie die de minte deses nevens de

Comnaranten en mij secretaris hebken

onderteekend larer dit getuijgde

/wasge=t:/ C„ Pavids secretaris.

is na derselver resemptien goed

En

gevonden en verstaan de alhier uw de

evengge: getuigschrift in't Comp:s

krestal aan natuurlijkeziekte door

anderdomn gecreveerde drie Comp=s

hoebeesten nevens sokers in't ferven

quartier overledene slavinne gen=t

Saal van Amboina almede bi de

Negatie boeken onder ult„o deser

laten afsz: mitsgaders daar en

te

tegen in te neemen een onlangs

8

by s Comp:s Jervinne Roselyn geproreert

meijsje en sulx ander de naam van minga„

Geren