closeTerug naar inventaris

Transcriptie

170

Van Amboina onderdato 27:' Jber: 1742.

Terwyl om redenen en motiven als bij

raads besluijt van den 15.e april des voor„

leden Iaars aangehaald staat, op een

toen ter tyd ingekomen vertoog van’t

geene bij gedane confrontatie door

twee gecommitt:s der drie maandige

specificatie reeg:s van’t Comptoir

manipa tegens de negotie boeken

van de Jare 1726. tot 17 3/40: op de naam

van den presenten lieutenant militair

C

Iohannes De Mares, wanneer denselven

ten gem: Comptoire als sergeant Com„

mandant is beschyden geweest bekend

gestelde te kortkomende Contanten en

goederen de dispositie dier wegens synde

uijtgesteld tot men over dies verevening

de g’Eende ordres van haar hoog Ed„s

soude hebben ontfangen, mitsgad:s gemerkt

wel gem: haar hoogEd:s blykens derselver

seer gerespecteerde missive van den 3.e

febr: deses Iaars, dese regering hebben

gelieven aan te schrijven en te gelasten

dat vermits den gem: De Mares geen

goeden behoorlyk transport van 's

Comp:s Effecten aan synen vervarger

Ian