closeTerug naar inventaris

Transcriptie

183.

an Amboina onderdato 27:e 7ber: 1742.

Donderdag den 9e augustus 1712.

Presentibus

J„sC

C„o

I„s Fernand Bréses

uijt de ouderlingen

Anroek M: Maijtimoe

PW: Dias J:s vogel absent

DE: Comm:s Pol:s I: Hasebroek absent

.60

Waar na d’Eerw: vergadering goedvond vol„

gens deresolutie de dato 4.e maij te reflecteeren

oop't uitgestelde tentamen van Gerard verbeet krak=

besoeker alhier. vervolgens den selve van den

mredikstoel ander klokleyden en niet aangeset

te deuren den 27.e deser des voormiddagsten

10. aren uijt 1. C: 2: v: t: te laten propocceeren en

den 30.e daar aan volgende des agtermiddags te

half vier uren door de preses over de voornaemste

hoofd stucken van der H: Godgeleerdhit te laten

Examineeren ten eijnde men van syn begaami„

prede

ten gave Godsvereyscht tot den H: d'iemst

1:

sal konnen oordeelen waar van de behoorlijke

kennis per Extract deses aan den Edelen heer

Jacob De Jong gouverneur en Directeur

deser aansienlyke Provintie mitsg=r den E:

agtb: Raad van Potitie sal afgegeven werden

en gecaurmitt„s uijt haar E: agtb: raads ver„

gadering tot beyde opgem: proeff stucken

Eerbiedig sullen versogt werden wijders

2

wierde goed gevorder in't selve Exxtractde

personen van Iohan nes Patjelij van Riouw

en Enos Sapulete van Pirri Lory by de

absoluijt schoolmeester den een van de negorij

Wollot en den andere van hoekorila ver„

mits tids Expiratie van haar verband ter

verhoging van gagie guntig voorte dragen

aan den E: agtb: heer Gouverneur en Raad

van politie blsier /:onderstond:/ accordeert

/:was geteekend/ J:s Cs: T:s Fernand, presesets=la

ts vooraf nopens den teneur van't

eerstgem: verstaan den Kerken raad

nogmaels ernstig terecommandeer

ten