closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, onder dato 24:e 7br: 1742.

dewijl d’Eerw: P: Lacaze Iulx tot hier toe

hadde uijtgesteld die al den 20.e deser na

gewoonte had moeten belyd werden

om na gehoude Censure morum des

anderen daags de huys besoeking te konnen

doen, te meer daar den scriba deser den

herw: Lacase als Preses gisteren door den

loster het aanmanen, datser om boven gem:

reden vergadering moest gehouden werden

en door denselven Coster uijt naam van den

herw: Lacase tot antwoord kreeg dat hij

niets meer met den kerkenraad te doen

hadde, maar dat hy alleen versogt syn

kerkelyke attestatie en demissie.

erders maakte de scriba deses de Ver„

gadering bekend dat D„o Lacase nisgelijx

den eersten sondag van dese Maand op

syn tyt beurt preses synde de rol van

de Inlandse Doop kinderen niet heeft

willen teekenen, en na dat hem voor

de eerste rijse gem: roll toegesonden

wierd door den Inlands opperschoolmeesig

alhier met belastinge om syn Eerw: afte

vragen, of hy volgens zijn pligt tekenen

soude ofte niet, het sijn Eerw: weeten

dat hij sig met den kerken raad alhier

niet kan bemoeijen nademaal hy als een

predicant van een andere plaats of Comp„s

„toir moeste aangemerkt werden, en

is alsoo gem: roll door den scriba als

vice preses ondertekend geworden

/:onderstond / accordeert /w„sgetekend:/

J:s C:s T„s fernand, preses et scriba

Extract uijt de resolutie

van d’ord:e kerkelyke Verga„

dering gehauden in amboina

aan't Casteel Victoria

op

Donderdag