closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1877

Van Amboina, onderdato 27:e Jber: 1742.

Waar na den te deser Vergadering g’ap„

princteerden Predicant I„s C:„ J„ss Jernand

binnen gescheld sinde wierd hem door

den heer Gouverneur afgevraagd, dat

dewyl hy pereets Eergisteren avond ver

seld van een Jnlands auderling by syn

Ed: was gekomen ende bekend gemaakt

dat hy Predicant zyn dienst nedergelegd

ende met eenen versogt hadde omme

met afgesz: gagie van hier over batavia

naar't Vaderland te mogen vertrecken,

sonder de minste redenen te allegeeren

waar op dit syn plotslijk gedane be

kentmakinge en versoek gecundeert

was hy derhalven tans de redenen en

motiven hem daar toe moverende

diende bekend te maken, waar op

59 D„s Fernand quam te antwoorden,

van niet bewust ja ook veel min

gehouden te syn om daar van aan

dese vergadering kennisse te geeven

met persistatie by syn reeds gedaan

versoek omme met afgesz: Gagie

van hier te mogen werden ver

sonden, als sullende by syn aenkomst

aldaar