closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, onder dato 27:' 7ber: 1742.

aldaar de redenen die hem daar toe aen

gespoort hebben aan haar hoog Edllen

bekend maken dan gemerkt volgens

welgem: haar hoog Ed„s seer geresppecteerde

missive van den 17.' Jann: 1696. geene

Predicanten sonder voorgaande daar

toe van Batavia verkregene permissie

Ja selfs met stilstand van gagie met

mogen opkomen, is na dat gem:

Fernand buijten rade gescheld was

so ter oorsake den Coopm: M=r Jacob

Hasebroek synde Commissaris politi:

cns quam bekend maken, dat 'er

eenige zaken bij den kerken raad

afgehandelt waren waar van

nog geen verslag aan dese Verga„

vering was gegeven, mitsgaders

dat hij Commissaris op maandag den

10.e deser wanneer sig begeven had

ter bijwoninge vande op dien dag

aangesegde kerkelijke sittinge

denselven na meer dan een quart

uur na de gestipuleerde tijd inde

kerk gewagt te hebben a niemand

der Leeden veel min den Predicant

pende