closeTerug naar inventaris

Transcriptie

el

Van Amboina onder dato 24:' 7ber: 1742.

ef

sijn waar door men het opentieele van’t

gepasseerde in de drie jongste Kerk=

vergadering saude ontbeeren, of in ver„

dere Casilatien vervallen en dikgem.

fernand sig daar door soude ontrek

ken de daar op te vallene aanmerkin

gen en deselve voor tecq: van dien ker„

kenraad alleen laten, soo is wijders

verstaan als gecommitteerdens te be„

nremen der Capitain Militair Pieter

Molster en Guarnisoen boeksouder

Jan Iacob Meijs ten fine na die ver

rigtinge de uijt te trekken staande

papieren in dese Vergadering te ver„

tonen en 'er opt een en ander na

pehoren en na merites der soken

soude konnen gedisponneert werden.

Voorts gesproken werdende novens de

rulangs volgens 's jaarlijx gebruijk

ten overstaan van Expresse gecom„

mitteerdens gedane beproevinge

ranal het alhier in wesen synde

katkruijt, eenlyjk bestaend in een quantitijt

van 24500. lb: waar van een goed

gedeelte