closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„dele

Vaan Amboina, onder dato 27: 9br: Ao 142.

of warmte derselve met dies Continueele tijffe„

ringe door de kruijt kisten peentrekt en de door

de aerdbevinge aan de gem: wal muuren sijn

de scheuren aan de kelder muragie almede veel

6

vogtighyt veroorsaakt dus can vermits de muuren

aan gem: kruijt kelders al voor lang met plan

ken reets beschoten en tussen niet hautskoolen

voor deste meerder droginge op gevult mitsg=rs

d’ ingang van deselve behoorlijk net hecken voor„

sien syn om bij goed weir de deuren te konnen

opstellen en aan deselve lugt te geven wij on

der het veel wiser oordeel van uw EE: agtb

sijn vermeenende dat de meerm: bij de kruijt

kelders door de voorsz: so even aangetoonde

en altaas daar aan geweest synde gebreeken

om g’allequeerde redenen irreparabel en

onbeqnaam syn ter berginge van’t bespoeder

als sig de kmalen door de daffeij en vogtighijt

der kelders moetende ontlaten waer door

van deuge dan notoir komt te veronderen

Waar mede wij verhope aan de g’eerde intentie

van W EE: agtb: te sullen hebben volbragt

verblyvende voor't overige met de meeste

nedrighijt /: onderstond:/ uw EE: agtb:s seer

gevoorsame en trouwschuldige dienaren

/:w„s geteekend:/ P: Molster C„s Willemsz

fredrikheijken /: in margine/ ambaina

Victoria den 11.e September Anno 17412.

soo werd na dien Conform het soevengen:

rapport de aangeciteerde kruijt kelders

bevondene defecten /: die alreets voor

lange jaren sodanig bevonden sijn:/

en in geen peter gesteltquissedaar

derselver ditig en vrgtighijt kan

nen werden gebragt mitsgaders

het in deselve en kisten geborgen

werden de bnspoeder niet wel noor

bederf