closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jle

209.

an Amboina, onder dato 27.' 7ber: 1742.

op de seer g’Eerde approbatie van

haar Hoog Edelhedens op winst

en verlies te laten afschrijven

mitsgaders op gem: memorie in

dese te doen inlyven aldus

Luijdende

Memorie aan sodanige

provisien, Mineralen &=a

als'er in den tijd van

twaalf maanden off

een rond jaar, gerekend

van p=mo 7bber: A„o passato

tot ult=o deser soo ons

d’ administratie van den

ondergeteekend als den

Baas der grof Smeeden

volgens Jaar lixe usantie

met het uijtmieten bij kleene

parthijties als andersints

mitsgaders het smeeden

van de mineralen door evergem:

baas smit gecoceert en verspelt

sin gelijk hier onder gesnen

fileert staat, namentlik

op