closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, onderdato 237:' 7ber: 1742:

geworden om ten spoedigsten daarmede

voort te varen als sullende op morgen

den draat deser besoignes weder by dese

vergadering bi der hand werden

genomen

Waar nne door den operCoopm: M=r

gerord van Brandwijk van Blok„

land in rade vertond wierd een

Memorie van sodanige provisien

mineralen d„a als'er in eenrond

voor of te sedert p=mo 7ber: des voorl:

tot ult„o augx: jongstleden so op desselfs

aoministratie als by die van den

Baas der groff smeden Conforn Jaar

lijxe usoutie onvermijdelijk verpilt

en geplaxeerd waren, met oot

moerig versoek ter erlanginge

van des Regerings dispositie

dies aangaande; so is van na

dies resumptie en ter oorsakee het

tekost, bevondene niet excedeerende

derhalven met eenparige stemmen

verstaan de daar bi aangehaelde

spillagien en minderjeeden

i