closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jr

211/

Van Amboina onder dato 27:e 7ber: 1742.

Wijders is nog door opgem: oppercoopman

vertoond geworden de negotie boeken

van A„o 176/42. benevens een daar uijt ge„

sonneerde Confrontarie der in dat boek„

jaar gevollene lasten en winsten

tegens die van’t jaar bevorens

waar vijt volgende geremorqueerd wierd, dat;

de generale Lasten van A„o 17 /42 kamen te bedragen ƒ289900: 2:8.

en die van't boekjaar bevorens maar

253676.2:8:

Sallaeaaen waaa

tans meerder ƒ622.4.—

Voorts dat de winsten van A„o 17 3/15 hadden op geworpen . - ƒ56804:41:58

187.

55

mitsgaders desen jare maar gerendeert . . . . . Hebarda

oversulx tans minder

16.

76.16.

7

Van gelykeslands in komsten die in A„o 174/41. bedroegen . . ƒ 26905: 6:—

1137.14.-

waartegen die van 17 6/42 maar opgeworpen hebben d

6167.12. -

dus mede vermindert met.

aanverhaaa verhallen

welke vermeerderde Lasten, item verminderde winsten

en 's lands Jnkrnisten met den anderen vaddeert

werdende so Consteerd dat dese Provintie

A„o

ƒ20006:8:—

42 veragterd is een aansienlyk montond van

Hier op dan al de Lastposten en wel

bysonderlik de vermeerderde nauwkeurig

sinde g’Examineert net dat oogmerk

ter antwaring of daar omtrend voorhet

aanstaande met een meerdere suijnighist

soude tepracticeeren wesen,

agheefd

d

twerden

am aan

daar inne niets konnen geda

die Last

redenen de vermeerdering van

posten