closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Smooina onderdato 27:e 7ber: 1742.

Van

syn Eerw: voegt hier by dat ik in plaats van gem: t.

Pdsalm, heb gesangen ssalm 12, 'twelk de waerhgt is

maart geen sijn Eerw: verder legd, namentlijk dat

die en diergelyke Tsalm door mij uytgesogt syn

om /:soo syn Eerw: dat ik het gedaan heb om op

aemand te schimmpen 't welk syn Eerw: niet kan bewisen

en daarom voorsigtiger had moeten oordelen en

de zes pi heruneren van de saligmaker, oordeelt

niet op dat y niet g'oordeelt en word, ik heb Edel

heer gouverneur en agtb: raad desen Psalm laten

voorsingen voornamentlijk om dat oordeele

het waarlyk een tyd is gelyk niemand sal ontkamnen

daor in de goedertierene ontbreken en de ge„

trouwe wijnig syn onder de menschen waarom

ooh deselve had voorgelesen en wat de donder

Daise Cathechisatie betrefd, men heefd mij nu

als iets nieuws opgelegd om deselve voortaan

in stede van syn Eerw: waar te neemen, dag

ik heb die algehauden wlang als syn Eers

nu endan in de kerk eens is verscheenen, heefd syn

eerw: mij altoos geboden voort tegaan en is

met de armen overmalkander blyven Titten, dog

hier bij beveeld mij de vergadering nat daen van

deselve rapport aan't huy van den Breses te

brengen wyl dit mijn voorlaten alsoos gedaan

hebben, dog hier op dient tot antwoord dat ik

mij niet heb te reguleeren na mijn voorsaken

in dingen die mijn pligt niet syn maar die

van de predicanten hebben in haar tot dienst

knegten of slaven laten gebruijken van de pre

dicanten, daar om weet ik niet dat ik

behoefd soo dwaas tesyn, te minder daar ide

klaersien kan dat het alleen voortkomt uijt regeer=

zugt en om keerschappij te gebruijken over’t

Exfdeel des heeren tegen delesse vanden

apostel en niet om dat hier in eenig voordeel

sousteeken ten nutte van gods kerk so''er

dat in had geweest moest men 't lank te

voren gepraponeert hebben en daar mede tot

nu toe niet gewagt en soo het nut van gods

huns met so lang verwaarloost gebken„

sin Eerw: segt nog verder dat wanneer mijt

suspens wierd opgelegd ik met een hevige

Item uijt naer, maar ik heb bedaart tijt dat

wel