closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Deer

Van Amboina, onder dato 21:e yber: 1742.

terCamer Enkhuijsen voorsz: niet voor den Jare 1733. i

afgeschr: geworden voor so verre daar van geen uijt„

gane aan voorsz: Jaar overl: mans moeder Geesien aris

naar dato gedaan en dienthalven by meerm: sitjen

geexloff weltschit met het telkens voortlopen den

gem: vermaking tt A„o 1713. evengem: daar omtrend

de goed behouden heefd /:onderstond:/ amboina Vectoria

dato voorsz: /:geteekend:/ I: De Jong, I: hasebroop

J: J: Meijs en Carel: Sreno.

Donderdag den 27:e Jber: 1742. politique

Vergadering tot amboina in't Casteel Vectoria

present

deE E: agtb: heer Gouverneur en directeur deser vdovintie Iacob De Jong,

opperCoopm: en secunde M„r G: v: B: van Bloklandt

Manhakten Capitain Militair Pieter Malster

Coopm: en fiscaal M=r Jacob Hasebroek

onderd„o quarnisoen toekhouder Ian Iacob Meijs

absent de subalterne hoofden der respective

buijten tomptoiren nevens den ondercoopm:

en Cassier Carelimeno.

Den aan haar hoog Ed„s geprojecteerde mitsg=rs in volko„

mene gereethijt gebragtene missive geresumeerd

synde so werd dies origineel en ouplicaat getel

kend omme in dier voegen per de tons gereed

leggende Chialoup d'Jda anna en over macas„

Parpor't eerst vertreckende burger voor„

ruijgen te werden voortgesanden /:onderstond:/ amboir

victoria dato voorsz: /geteekend/ I: de Jong/: G: v: B:

V: Rlokland, P„r Molster J„o hasebroek en J„s I: Meijs

/:lager:/ accordeert /gete„t/ E: Davids /:ter seyde stond/

door dus ondergetekende gecollationeerd en met

dies origineel behoorlijk de accorde bevonden

/:getekend:/ C: anroek en C: Fred„k Treno.

Generale